Showing all 9 results

Hải sản tươi sống

Tôm Sú (40 con/kg)

279,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Càng Lóng

290,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Sú (30 con/kg)

320,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Càng Xanh

420,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Hùm Xanh (3-4 con/kg)

750,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Mũ Ni Trắng (3-4 con/kg)

820,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Hùm Xanh (2 con/kg)

850,000

ĐVT: kg

Hải sản tươi sống

Tôm Alaska (tươi)

950,000

ĐVT: kg

Hot

Hải sản tươi sống

Tôm Alaska (sống)

1,250,000

ĐVT: kg